พระธาตุศรีสองรัก เลย

พระธาตุศรีสองรักถือเป็นสัญลักษณ์และตราประจำจังหวัดอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุอาศัยอยู่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามหาจักรพรรดิในสมัยกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกรุงศรีรัตนโกณฑุ (เวียงจันทน์) ในปี ค.ศ. 1560 เพื่อเป็นสักขีพยานในสัญญามิตรภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน